seller's seven sale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seller's seven sale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seller's seven sale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seller's seven sale.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seller's seven sale

    * kinh tế

    sự giao sau 7 ngày của bên bán (chứng khoán)