seller's price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seller's price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seller's price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seller's price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seller's price

    * kinh tế

    giá của người bán