seller's option nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seller's option nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seller's option giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seller's option.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seller's option

    * kinh tế

    quyền chọn của bên bán

    quyền chọn của người bán