seller's option to double nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seller's option to double nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seller's option to double giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seller's option to double.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seller's option to double

    * kinh tế

    quyền chọn đôi của bên bán

    quyết định của bên bán