seller's lien nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seller's lien nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seller's lien giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seller's lien.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seller's lien

    * kinh tế

    quyền lưu giữ của người bán