seller's failure to perform nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seller's failure to perform nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seller's failure to perform giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seller's failure to perform.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seller's failure to perform

    * kinh tế

    sự không thực hiện hợp đồng của bên bán