seller's credit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seller's credit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seller's credit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seller's credit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seller's credit

    * kinh tế

    tín dụng của bên bán