seller's (sellers') market nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seller's (sellers') market nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seller's (sellers') market giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seller's (sellers') market.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seller's (sellers') market

    * kinh tế

    thị trường của người bán