selfsameness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selfsameness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selfsameness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selfsameness.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • selfsameness

    the quality of being identical with itself

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).