self-tracking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-tracking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-tracking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-tracking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • self-tracking

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự tự đồng chỉnh (bộ lọc)