self-stopping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-stopping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-stopping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-stopping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • self-stopping

    * kỹ thuật

    dừng tự động

    cơ khí & công trình:

    hãm tự động