self-involved nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-involved nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-involved giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-involved.

Từ điển Anh Việt

 • self-involved

  /'selfin'vɔlvd/

  * tính từ

  co vào bản thân mình

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • self-involved

  Similar:

  self-absorbed: absorbed in your own interests or thoughts etc