self-ignition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-ignition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-ignition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-ignition.

Từ điển Anh Việt

  • self-ignition

    * danh từ

    sự tự bốc cháy