self-homicide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-homicide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-homicide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-homicide.

Từ điển Anh Việt

  • self-homicide

    * danh từ

    sự tự sát, sự tự vẫn