self-guided nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-guided nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-guided giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-guided.

Từ điển Anh Việt

  • self-guided

    * tính từ

    tự dẫn đường