self-guidance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-guidance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-guidance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-guidance.

Từ điển Anh Việt

  • self-guidance

    * danh từ

    sự tự dẫn đường