self-firing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-firing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-firing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-firing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • self-firing

    * kỹ thuật

    sự tự bốc cháy