self-existent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-existent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-existent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-existent.

Từ điển Anh Việt

 • self-existent

  /'selfig'zistənt/

  * tính từ

  tự tồn tại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • self-existent

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  tự tồn tại