self-esteem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-esteem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-esteem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-esteem.

Từ điển Anh Việt

 • self-esteem

  /'selfis'ti:m/

  * danh từ

  lòng tự trọng

  sự tự đánh giá cao

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • self-esteem

  * kinh tế

  tự trọng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • self-esteem

  a feeling of pride in yourself

  Synonyms: self-pride