self-educated nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-educated nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-educated giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-educated.

Từ điển Anh Việt

 • self-educated

  /'self'edju:keitid/

  * tính từ

  tự học

  a self-educated man: người tự học

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • self-educated

  * kinh tế

  tự học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • self-educated

  educated by your own efforts rather than by formal instruction