self-coloured nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-coloured nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-coloured giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-coloured.

Từ điển Anh Việt

 • self-coloured

  /'self'kʌləd/

  * tính từ

  một màu, đồng màu, cùng màu

  có màu tự động

  có màu tự nhiên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • self-coloured

  Similar:

  solid: of the same color throughout

  solid color

  Synonyms: self-colored