selenotropism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selenotropism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selenotropism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selenotropism.

Từ điển Anh Việt

  • selenotropism

    /,seli'nɔtrəpizm/

    * danh từ

    (thực vật học) tính hướng mặt trăng