selenological nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selenological nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selenological giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selenological.

Từ điển Anh Việt

  • selenological

    * tính từ

    xem selenographic