selenographer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selenographer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selenographer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selenographer.

Từ điển Anh Việt

  • selenographer

    /,seli'nɔgrɑ:fə/

    * danh từ

    người nghiên cứu mặt trăng