sejugoust nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sejugoust nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sejugoust giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sejugoust.

Từ điển Anh Việt

  • sejugoust

    * tính từ

    (thực vật học) có sáu đôi lá chét