seiffinancing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seiffinancing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seiffinancing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seiffinancing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seiffinancing

    * kinh tế

    tự tài trợ