segregativity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

segregativity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm segregativity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của segregativity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • segregativity

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tính phân tầng (hỗn hợp bê tông)