seepy material nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seepy material nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seepy material giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seepy material.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seepy material

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vật liệu thấm