seductiveness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seductiveness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seductiveness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seductiveness.

Từ điển Anh Việt

  • seductiveness

    /si'dʌktivnis/

    * danh từ

    tính chất quyến rũ, tính chất cám dỗ