seditiousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seditiousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seditiousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seditiousness.

Từ điển Anh Việt

  • seditiousness

    /si'diʃəsnis/

    * danh từ

    tính chất nổi loạn, tính chất dấy loạn