seditiously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seditiously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seditiously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seditiously.

Từ điển Anh Việt

  • seditiously

    * phó từ

    gây ra sự nổi loạn, xúi giục nổi loạn

    nổi loạn, dấy loạn