second-areola nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

second-areola nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm second-areola giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của second-areola.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • second-areola

    * kỹ thuật

    y học:

    quầng thứ hai