sea-scape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sea-scape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sea-scape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sea-scape.

Từ điển Anh Việt

  • sea-scape

    /'si:skeip/

    * danh từ

    bức hoạ về biển