sea-room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sea-room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sea-room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sea-room.

Từ điển Anh Việt

  • sea-room

    /'si:rum/

    * danh từ

    (hàng hải) khoảng quay (khoảng trống đủ cho tàu quay)