sea-bird nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sea-bird nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sea-bird giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sea-bird.

Từ điển Anh Việt

  • sea-bird

    * danh từ

    chim biển