sea-back nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sea-back nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sea-back giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sea-back.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sea-back

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dòng nước ngược