scrumptiously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scrumptiously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scrumptiously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scrumptiously.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scrumptiously

    Similar:

    lusciously: so as to produce a delightful taste

    I bought some more of these deliciously sweet peaches

    Synonyms: deliciously

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).