scrofulophyma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scrofulophyma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scrofulophyma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scrofulophyma.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scrofulophyma

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh lao da sùi