scrofuloderma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scrofuloderma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scrofuloderma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scrofuloderma.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scrofuloderma

    * kỹ thuật

    y học:

    gôm lao