screw-steamer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screw-steamer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screw-steamer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screw-steamer.

Từ điển Anh Việt

  • screw-steamer

    /'skru:'sti:mə/

    * danh từ

    tàu có chân vịt