screeing unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screeing unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screeing unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screeing unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • screeing unit

    * kỹ thuật

    máy sàng