scourger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scourger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scourger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scourger.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scourger

    Similar:

    flogger: a torturer who flogs or scourges (especially an official whose duty is to whip offenders)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).