scoliosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scoliosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scoliosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scoliosis.

Từ điển Anh Việt

 • scoliosis

  /,skɔli'ousis/

  * danh từ

  (y học) chứng vẹo xương sống

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scoliosis

  * kỹ thuật

  y học:

  chứng vẹo cột sống

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scoliosis

  an abnormal lateral curve to the vertebral column