scoinson arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scoinson arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scoinson arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scoinson arch.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scoinson arch

    an arch that supports part of the wall

    Synonyms: sconcheon arch

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).