scobiform nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scobiform nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scobiform giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scobiform.

Từ điển Anh Việt

  • scobiform

    * tính từ

    dạng hạt