sclerotrichia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sclerotrichia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sclerotrichia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sclerotrichia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sclerotrichia

    * kỹ thuật

    y học:

    tình trạng tóc cứng, tóc dòn