sclerosarcoma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sclerosarcoma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sclerosarcoma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sclerosarcoma.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sclerosarcoma

    * kỹ thuật

    y học:

    sacôm cứng