scleroid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scleroid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scleroid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scleroid.

Từ điển Anh Việt

  • scleroid

    /'skliərɔid/

    * tính từ

    (sinh vật học) cứng, có cấu tạo cứng