sclero-iritis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sclero-iritis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sclero-iritis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sclero-iritis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sclero-iritis

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm củng mạc mống mắt