sclavonic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sclavonic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sclavonic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sclavonic.

Từ điển Anh Việt

  • sclavonic

    /slə'vɔnik/ (Slavic) /'slævik/

    * tính từ

    (thuộc) ngôn ngữ Xla-vơ